2024-06-21
2024-06-21
06:49
06:49
تخفیفات استثنایی

نورامیس
نام محصول حجم قیمت فروش پیشنهاد ویژه
Lidocaien یک تومان۲,۴۰۰,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰ 980.000
Deep یک تومان۲,۴۰۰,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰ 980.000
Deep Lidocaien یک تومان۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰ 980.000
Volume یک تومان۶۶۰,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰ 980.000
Light یک تومان۲,۴۰۰,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰ 980.000

رووفیل
نام محصول حجم قیمت فروش پیشنهاد ویژه
Plus یک تومان۱,۰۳۷,۰۰۰تومان۲,۳۰۰,۰۰۰ 1.980.000
Ultra یک تومان۱,۰۳۴,۰۰۰تومان۲,۳۰۰,۰۰۰ 1.980.000
Fine یک تومان۱,۰۳۲,۰۰۰تومان۲,۳۰۰,۰۰۰ 1.980.000

مزوژل
نام محصول حجم قیمت فروش پیشنهاد ویژه
Profhilo دو تومان۲,۵۲۲,۰۰۰تومان۶,۵۰۰,۰۰۰ 5.880.000
Hair Filler یک تومان۱,۹۷۹,۰۰۰تومان۲,۴۰۰,۰۰۰ 2.080.000
jalupro classic شش تومان۳,۰۹۵,۰۰۰تومان۵,۸۵۰,۰۰۰ 4.580.000
jalupro HMW دو تومان۳,۱۰۲,۰۰۰تومان۵,۱۰۰,۰۰۰ 4.280.000

پروسترولین
نام محصول حجم کاربرد پیشنهاد ویژه
Natural B دو تومان۲,۴۸۸,۰۰۰تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ 2.680.000
Blance B دو تومان۲,۸۵۰,۰۰۰تومان۲,۹۰۰,۰۰۰ 2.480.000
Inner B دو تومان۱,۹۹۹,۰۰۰تومان۳,۱۰۰,۰۰۰ 1.880.000

فیلرهای ده سی سی
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
Deneb H ده تومان۱,۲۹۱,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰ 2.980.000
Deneb S ده تومان۱,۴۹۰,۰۰۰تومان۳,۵۰۰,۰۰۰ 2.980.000
Zishel Rose Glam ده تومان۴,۹۵۰,۰۰۰تومان۵,۹۰۰,۰۰۰ 5.280.000
Replengen 20 ده تومان۳,۳۷۰,۰۰۰تومان۶,۸۰۰,۰۰۰ 6.480.000
Replengen 40 ده تومان۳,۳۰۰,۰۰۰تومان۶,۸۰۰,۰۰۰ 6.280.000
Audery M ده تومان۴۵۰,۰۰۰تومان۱,۸۰۰,۰۰۰ 1.580.000
Audery H ده تومان۱,۱۶۰,۰۰۰تومان۱,۹۰۰,۰۰۰ 1.580.000

ای پی تی کیو
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
S500 نه تومان۱,۹۰۰,۰۰۰تومان۶,۶۰۰,۰۰۰ 5.680.000
Eve X ده تومان۳,۴۸۰,۰۰۰تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ 4.380.000

آلیاکسین
نام محصول حجم قیمت فروش پیشنهاد ویژه
SR دو تومان۷,۵۹۰,۰۰۰تومان۹,۸۰۰,۰۰۰ 7.480.000
GP دو تومان۷,۴۷۰,۰۰۰تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ 7.580.000
EV دو تومان۶,۹۵۰,۰۰۰تومان۹,۵۰۰,۰۰۰ 7.180.000

الانسه
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
M دو تومان۵,۶۸۰,۰۰۰تومان۱۱,۰۰۰,۰۰۰ 8.580.000

درما استایل
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
Regular یک تومان۲,۸۰۰,۰۰۰تومان۳,۲۹۰,۰۰۰ 2.880.000
Smile Lidocaine یک تومان۲,۹۰۰,۰۰۰تومان۳,۱۹۰,۰۰۰ 2.580.000
Fort یک تومان۳,۲۰۰,۰۰۰تومان۳,۲۵۰,۰۰۰ 2.280.000
Fort Lidocaine یک تومان۳,۱۸۹,۳۰۰تومان۳,۱۹۹,۳۰۰ 2.280.000

رویتاکر
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
HairCare پنج تومان۶۵۰,۰۰۰تومان۹۵۰,۰۰۰ 780.000
Cytocare 532 پنج تومان۳۹۰,۰۰۰تومان۹۵۰,۰۰۰ 780.000

فیوژن
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
Hair ده تومان۵۸۳,۰۰۰تومان۲,۳۵۰,۰۰۰ 1.480.000
Eye Contour پنج تومان۱,۱۷۹,۰۰۰تومان۱,۶۰۰,۰۰۰ 1.380.000
Radiance ده تومان۷۱۵,۰۰۰تومان۲,۵۰۰,۰۰۰ 1.480.000
HAIR MEN پنج تومان۱,۵۵۰,۰۰۰تومان۳,۵۵۰,۰۰۰ 2.280.000

پروایج
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
ProAge دو تومان۲,۳۰۰,۰۰۰تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ 2.280.000

فیورج
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
S دو تومان۲,۷۰۰,۰۰۰تومان۲,۹۰۰,۰۰۰ 2.680.000
L دو تومان۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰ 2.780.000
XL دو تومان۳,۱۰۰,۰۰۰تومان۳,۵۰۰,۰۰۰ 2.980.000

پرلوکس
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
perlox دو تومان۲,۳۰۰,۰۰۰تومان۳,۰۰۰,۰۰۰ 2.680.000

الیزمد

فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی